Ga naar inhoud

Nieuwsbrief Juni 2024

Van het pastoraal team

Dreiging

Dreiging

Het hoogaltaar geldt vanouds als de heiligste plaats in onze kerken. Daar werd vroeger de Mis gevierd en tot op de dag van vandaag wordt hier de Hostie bewaard, het lichaam van Christus. In Vianen is er iets merkwaardigs aan de hand en wel in de afbeelding op het tapijt.
Dit verbeeldt een wezen met vleermuisvleugels, klauwen en opengesperde bek, een draak. In het boek van de Openbaring staat: “de grote draak … de oude slang, die duivel en satan heet, die de hele wereld verleidt” (Apoc. 12,9).
Hoe wonderlijk is het dat bij het tabernakel waar de Communie bewaard wordt, het kwaad staat afgebeeld. Je zou toch zeggen dat de duivel daar niets te zoeken heeft! Maar dit is geen vergissing. Helaas is het kwaad te vinden op zoveel plaatsen, waar het niet zou moeten zijn.

Het is te vinden in onze wereld, die door God zo goed was geschapen. Maar waar naar wapens wordt gegrepen in plaats van dat naar vrede wordt gezocht. Waar mensen worden gedemoniseerd in plaats van in elkaar broeders en zusters te herkennen.
Het kwaad is te vinden in ons eigen land waar het vaak moeilijk blijkt om recht te doen aan wie onrecht is aangedaan. Zoals bij de gezinnen die het slachtoffer werden van de toeslagenaffaire. Het kwaad duikt op in onze families, als mensen elkaar het licht niet in de ogen gunnen. Het dringt zelfs binnen in de Kerk als mijn belangen en verlangen de voorrang krijgen boven wat goed is voor de naaste, en God uit het zicht verdwijnt.

Waarom staat dat negatieve afgebeeld op het hoogaltaar? Omdat het de realiteit is van de wereld waarin wij leven. Maar bovenal omdat het daar niet bij eindigt! Op de treden van het altaar staat de reden te lezen uit Lucas 10,19: “Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden, te heersen over heel de kracht van de vijand; en niets zal u kunnen schaden.”
Dit zegt Christus tegen zijn leerlingen, als zij in zijn naam duivels kunnen uitdrijven. Die blijken machteloos te zijn tegenover de Heer. Dus hoe bedreigend de gebeurtenissen om ons heen ook zijn, hoe angstwekkend het kwaad ook is, ten diepste kan het ons niet schaden. We kunnen verloren gaan naar het lichaam, maar onze ziel is in Gods hand. Daarom is het bijzonder en passend dat waar God onder de mensen komt – in de gave van het altaar – wij beseffen dat Hij met ons wil zijn.

De Heer laat op deze woorden volgen (Lucas 10:20): “Toch moet ge u niet verheugen over het feit dat de duivels aan u onderworpen zijn, maar verheugt u omdat uw namen staan opgetekend in de hemel.”
De macht gegeven aan de Kerk is niet om groot op te gaan, maar om ons te helpen standhouden te midden van dreiging. Dat God zo met ons begaan is, dat is onze vreugde. Dat onze namen staan opgetekend in de hemel en wij dus bij God horen.
Hoe groot de bedreiging ook is, laten wij ons vooral niet bepalen door het negatieve, door het kwaad, dat is overwonnen op het kruis en ten enen male machteloos.

Houd stand in het geloof, vertrouw op God en doe het goede.
Pastoor Meijer


De bedevaart naar Den Briel: 6 juli

Op 9 juli 1572 werden 19 katholieke geestelijken in Brielle na gruwelijke folteringen gedood vanwege hun geloof. De gedachtenis van deze heldhaftige mannen, de Martelaren van Gorcum, is jaarlijks op 9 juli.
De Nationale Bedevaart naar Brielle vindt dit jaar plaats op 6 juli. Deze bedevaart is een unieke kans om samen met andere gelovigen dieper in te gaan op hun moed, hun geloof en hun betekenis voor ons vandaag de dag.

Martelaren van Gorcum

Waarom is deze bedevaart belangrijk? Een bedevaart is een manier om gemeenschap te ervaren met andere katholieken die de Martelaren eren. Samen bidden, zingen en herdenken we hun offer. Het is ook een gelegenheid om ons geloof te verdiepen. We leren meer over de standvastigheid van de Martelaren en hoe zij hun geloof trouw bleven, zelfs in het aangezicht van de dood.
De bedevaart naar Brielle is een bron van inspiratie. De moed en het voorbeeld van de Martelaren kunnen ons aanmoedigen om in ons eigen leven sterker te staan voor ons geloof. Het is een kans om te bidden voor onze eigen tijd. De Martelaren stierven voor hun geloof in een tijd van grote religieuze onrust. We bidden om vrede en eenheid in onze eigen tijd, die ook gekenmerkt wordt door spanningen en verdeeldheid.

Details van de bedevaart vindt u op de website van het heiligdom in Den Briel: Martelaren van Gorcum


IN DE(N) PUT

In het Tweede Korenstraatje op nummer 18 in Den Bosch is deze mooie gevelsteen nog steeds te bewonderen. Hij bevindt zich op een huis met halsgevel uit de 17e eeuw dat gebouwd is op het terrein van een voormalig klooster van de minderbroeders. Bij de verbouwing van 1671 werd deze voorstelling van Jezus en de Samaritaanse vrouw opgenomen met daaronder de huisnaam IN DE(N) PUT.
Het rampjaar 1672 dient zich aan. Zou dat misschien de reden zijn voor die eigenaardige ondertiteling van deze Bijbelse voorstelling? Immers, Jezus haalt de mensen toch juist uit de put..!

De gevelsteen doet in eerste instantie misschien aan een sprookje denken, in de Efteling had hij niet misstaan. We zien twee figuren, Jezus die zittend onder een boom is afgebeeld met een aureool van zonnestralen, de vrouw staande en keurig gekleed, het hoofd bedekt, ook onder een boom. Tussen hen in bevindt zich de put; de kruik van de vrouw staat letterlijk in (!) de put.

In de put

De vrouw maakt een verbijsterde indruk en wie het verhaal in het evangelie van Johannes leest, zal diverse momenten kunnen aanwijzen die hiervoor in aanmerking komen (Johannes 4:1-42). Dat gebeurt al snel, als Jezus de vrouw vraagt om water. Een ongepaste vraag, een Jood spreekt geen vrouw alleen aan en al zeker geen Samaritaanse. Dat geeft zij hem ook duidelijk te kennen: ‘Hoe kunt u als Jood te drinken vragen aan mij als Samaritaanse?’ Jezus’ antwoord wakkert haar nieuwsgierigheid aan: ‘Als u de gave van God kende’ - die gave is Jezus zelf! – ‘als u wist wie het is die tegen u zegt: geef mij te drinken, dan had u hem erom gevraagd en hij had u levend water gegeven’. Ze spreekt Jezus nu met ‘heer’ aan en zegt heel praktisch: ‘U hebt niet eens een emmer en het is een diepe put. Waar wilt u dat levende water dan vandaan halen?’ Of – en dit is een stapje in de goede richting al gelooft ze haar eigen woorden nog niet – ‘Bent u soms groter dan onze vader Jakob..?’ Het misverstand van levend water en putwater wordt nog even volgehouden: het water dat Jezus geeft, lest de dorst voor eeuwig en de vrouw wil het graag hebben omdat ze dan geen water meer hoeft te putten. Nu zijn de rollen omgedraaid en vraagt de vrouw aan Jezus – zij noemt hem opnieuw ‘heer’- of hij aan háár dat water wil geven. Het is duidelijk dat Jezus op een ander niveau spreekt dan de vrouw. Het inzicht van de vrouw in de persoon die Jezus is, groeit echter als hij haar vraagt om haar man te gaan roepen. Zij antwoordt dat ze die niet heeft. Als Jezus blijkt te weten dat zij vijf mannen heeft gehad, noemt zij hem voor de derde maal ‘heer’ en vervolgens ‘profeet’.
Wat verder in de tekst zegt de vrouw dat zij weet dat de Messias, de Christus, komt die alles zal verkondigen. Daarop maakt Jezus zich aan haar, naamloze Samaritaanse vrouw, bekend: ‘Dat ben ik, degene die met u spreekt’ (Johannes 4:26).

Juist dít verbijsterende moment lijkt de gevelsteen te verbeelden. De vrouw is zo onder de indruk van deze woorden dat zij haar kruik laat staan en naar haar stadsgenoten gaat om te vertellen wat haar is overkomen. Kijken we nu nog eens naar de kruik, dan wijst de maker van de gevelsteen erop dat niet putwater het belangrijkste is maar de bron die Jezus is en die aangeboord wil worden. Daarom heeft hij de kruik, die nu niet langer de eerste levensbehoefte is, voor het gemak maar IN DE(N) PUT ingebouwd.
Yvonne van den Akker-Savelsbergh


Intermezzo

Beste medeparochianen,

Hier weer een update van R.K.Koor Intermezzo voor u. Het gaat weer goed met ons koor (al zouden wij nog steeds wel nieuwe leden kunnen gebruiken!). We hebben een fijne, betrokken dirigente met Olga Malkina. De repetities zijn altijd gezellig en goed. Wij leren veel van Olga en zij probeert, waar nodig, de puntjes op de i te zetten! We repeteren onze oude nummers natuurlijk, maar hebben ook enkele nieuwe liederen aan ons repertoire toegevoegd. Zoals u in de kerkdiensten heeft kunnen horen.

De komende weken wordt het best druk voor ons koor:
Op zondag 2 juni mogen we in de Rooms-Katholieke Kerk in Zaltbommel zingen. Toevallig ook de Martinuskerk. Erg leuk om eens in een andere parochie de mis te mogen verzorgen.
Op zaterdag 15 juni doen we in Rotterdam mee aan het korenfestival “Rotjekoor”. Dan zijn er de hele dag door allerlei koren die op heel veel verschillende plekken in de stad staan te zingen. Dat wordt best spannend voor ons. Wij mogen gelukkig twee keer in en kerk zingen, dat voelt voor ons beter dan ergens buiten op een plein of op een podium in een café of zo. Ook gezien ons repertoire natuurlijk. We hebben er veel zin in!
Verder zullen we in eigen kerk nog op 7 juli zingen en daarna is het even vakantietijd. In september zijn we er weer.

Wij wensen u allen een fijne zomer en, voor zover van toepassing, een fijne vakantie toe en hopen natuurlijk – ook voor de thuisblijvers – op wat beter weer!

Nog even een mooie oude tekst van een Tutti-lied uit een ver verleden, dat mij bij het schrijven van dit stukje nu zomaar te binnen schiet:

Voer mij mee naar het eiland van vree
Roei mijn schip over golven en zee.
Leer mij in ’t water zien Uw gezicht,
Horen Uw stem, zoeken Uw Licht.

Met vriendelijke groet, namens Intermezzo,
Jolande Groot - Selij


Jongerenkoor Tutti

Beste parochianen,

In de maand mei mocht Tutti niet 1, niet 2 maar 3 maal zingen in een viering! We begonnen de maand met een viering in onze eigen parochie te Gorinchem op 5 mei. Op Moederdag waren we welkom in een Jeugddienst in Werkendam in de avond. We mochten daar muzikale invulling geven aan een viering omtrent het thema ‘eindtijd’. Op zondag 26 mei waren we welkom in Almkerk, ook dit betrof een Jeugddienst die in de avond werd georganiseerd. Het was een drukke maand, maar het waren fijne momenten waarop we als Tutti weer mensen hebben mogen raken met onze zang. We hopen altijd dat mensen door onze stemmen dichter tot God kunnen komen.
Onze zomerstop zit er al snel aan te komen, maar eerst zingen we nog op 23 juni in onze eigen parochie. We zullen aansluitend aan die viering nieuwe foto’s maken voor op de website en de andere media die wij gebruiken. Na de zomerstop zullen we, zoals elk jaar, op kamp gaan met zijn allen. Dit is altijd een leuk weekend waarop de verbinding met elkaar centraal staat.
Volgend jaar hopen wij ons 50-jarig jubileum te vieren en de voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang. Meer informatie hierover zullen we op een later moment met jullie delen.

Namens het jongerenkoor Tutti,
Niels Schep


Van het Bestuur

Het Bestuur is aan het vernieuwen. Aan alle benoemingen komt een keer een einde. Omdat de termijn erop zit of andere activiteiten aandacht vragen. Vorig jaar hebben Françoise van Heemskerk de taak van secretaris en Kees Wirken de taak als penningmeester overgenomen. Afgelopen maand heeft Jan Niekerk zijn taak als werkvoorzitter overgedragen. Deze taak heeft Marcin Borowski overgenomen.

Wij kijken met dankbaarheid terug op de inzet van de “oude” bestuursleden en zijn blij met de “nieuwe” bestuursleden die zich voor het goed besturen van de parochie willen inzetten.

Na de zomer gaan wij beginnen met een voorstelrondje om elkaar beter te leren kennen. Daar hoort uiteraard ook een foto bij die u dan achter in de kerk kunt vinden.

Tot dan,
Het parochiebestuur


Gezocht: Hulp voor ledenadministratie

Op dit moment is er dringend behoefte aan een of twee personen die de ledenadministratie op zich willen nemen. Het gaat om het verwerken van verhuisberichten en bij- en uitschrijvingen van parochianen. Aan het begin van het jaar gebruiken wij de ledenadministratie voor het opstellen van de lijst deelnemers aan de Actie Kerkbalans en de bijhorende lopers lijsten opgesteld. Gelukkig bestaan deze lijsten al en hoeven zij alleen bijgewerkt te worden. De parochie maakt daarvoor gebruik van DocBase, een automatiseringsprogramma dat in alle parochies in Nederland gebruikt wordt.

Ledenadministratie

Taakomschrijving

  • Periodiek bijwerken van het DocBase ledenadministratie-bestand.
  • Doorvoeren van mutaties (inschrijven / uitschrijven van parochianen) in het DocBase bestand.
  • Verwerken en accepteren van mutaties ingebracht in DocBase door het landelijk systeem SILA.
  • Aanmaken in DocBase van abonnementen voor Actie Kerkbalans.
  • Begin van het nieuwe jaar een Excel-bestand met gegevens van parochianen die deelnemen aan de Actie Kerkbalans.
  • Begin van het nieuwe jaar “lopers lijsten” maken in Excel voor de bezorging van de enveloppen Actie Kerkbalans.
  • Bijwonen van instructieavonden georganiseerd door het Bisdom.

Vaardigheden

  • Kennis van en affiniteit met het werken met de computer. In ieder geval goede kennis van programma’s als Outlook (of vergelijkbaar), Word en Excel.
  • Ook is inzicht gewenst in meer geavanceerde programma’s met betrekking tot het gebruik van het DocBase programma Ledenadministratie (De huidige ledenadministrateur zal de opleiding hiervoor uitvoeren).

Deze functie is geknipt voor mensen die graag met de computer werken en van structuur houden. Heeft u belangstelling? Neem contact met ons op via het contactformulier.
Het parochiebestuur


Personalia

In de afgelopen tijd hebben Elphi en Onno Verbeek voor het eerst de Communie mogen ontvangen. We wensen hun toe dat ze vaak en met vreugde zullen deelnemen aan de Eucharistie.


Over de gebedsgroep

Op elke tweede zaterdag van de maand is er in de kapel om 10u een gebedsgroep. In deze gebedsgroep komen we bij elkaar om de rozenkrans te bidden voor de priesters. Dit omdat Maria onze voorspreekster is bij haar Zoon Jezus Christus.

Ook is zij Moeder van de Kerk, moeder van alle mensen die haar eren en haar vragen voor hen te bidden, en met hen te bidden.

Wij, als Katholieke Kerk, hebben Maria omarmd en omarmen haar elke dag. Zij is voor velen een grote troost, omdat zij zachtmoedig is en trouw, ootmoedig en liefdevol en onbaatzuchtig in haar liefde.

In de Mariamaanden mei en oktober gaat onze pastoor ons voor in de eucharistieviering.

Voordat we de rozenkrans starten, beginnen we met het kruisteken en zingen ter inspiratie een lied van de Heilige Geest. Daarna een openingspsalm en een loflied. Na het bidden van de rozenkrans, die we om beurten bidden, is er gelegenheid voor een ieder die het wil zijn/haar voorbeden voor te leggen aan de Heilige Maagd.

We eindigen met een slotlied en een lezing - meestal is dit de lezing van de dag.

Ik ben blij deel te kunnen nemen aan deze gebedsgroep, om samen met anderen Maria te mogen eren. Ik nodig u uit om ook eens te komen kijken en mee te bidden en te ervaren wat een uur bidden met elkaar kan betekenen voor u. Het is altijd erg inspirerend en een warm samenzijn.
Na de viering drinken we in de parochiezaal nog een kopje thee of koffie.

Ik hoop dat u na het lezen van dit stuk enthousiast bent geworden en eens komt kijken.
Annemieke Bakker


Liturgische Agenda

Heilige Mis

Dag Tijd Bijzonderheden
Zondag 10u00 Koffie na de mis: Elke 2e en 4e zondag van de maand.
Maandag 19u00
Woensdag 10u00
Vrijdag 10u00 Aanbidding: elke 1e vrijdag van de maand.

Eventuele wijzigingen en uitval van een mis wordt aangegeven op de website van de parochie.

Bijzonderheden

Bijzonderheden Datum Tijd Plaats
Nationale Bedevaart Zaterdag 6 juli 11u00 Bedevaartskerk, Brielle

Koren

Tutti
23 juni, 29 september

Intermezzo
7 juli, 1 september