Ga naar inhoud

Nieuwsbrief Februari 2024

Van de redactie

De afgelopen maanden hebben we u verteld over de redenen waarom we zochten naar een alternatief voor ‘Het Kerkplein’. Nu is het zover, de eerste digitale nieuwsbrief staat online. Vanaf nu willen we voornamelijk kijken naar de wensen voor en mogelijkheden van deze communicatievorm. In de aanloop naar deze eerste publicatie hebben wij als redactie hier al veel over gesproken. Het gaat echter niet over onze wensen. We horen graag van u!

Voor dit eerste nummer hebben we verschillende mensen en organisaties gevraagd om iets te schrijven: sommigen al bekend, sommigen goed om nog eens opnieuw kennis mee te maken. We hebben veel teksten mogen ontvangen en we zijn dankbaar dat iedereen hier graag aan meewerkt. Het werd zelfs teveel om in één nieuwsbrief te plaatsen.

Er staan nog een aantal vragen open wat betreft de organisatie van de nieuwsbrief. We zijn namelijk benieuwd naar uw ervaring. Voel u vrij om ons hierover aan te spreken. We gaan graag met u in gesprek. Wij staan ook open voor mensen die de redactie willen komen versterken. Als u hier meer over wilt weten, laat het ons dan weten.

Rob Luijsterburg
Gerlinde Diehl
Olivier Spoor


Mededeling: oude palmtakjes

U kunt zondag 11 februari de oude palmtakjes meenemen naar de kerk. Daarvan maken we de as voor de avondmis van Aswoensdag (14 februari). Alvast hartelijk dank.


Van het pastoraal team

Terug- en vooruitkijken

Beste parochianen,

Op het einde van het kerkelijk jaar, met het feest van Christus Koning, heb ik het 20-jarig jubileum van mijn priesterwijding met u kunnen vieren. De cadeaus en de vriendelijke woorden van waardering waren hartverwarmend. Het was fijn om te zien dat er mensen zijn die mijn inzet als priester waarderen.

Toen ik net gewijd was, werd ik aangesteld als kapelaan in Wassenaar. In de parochie van de Goede Herder werd ik destijds voorgesteld aan de parochianen door de vicevoorzitter van het parochiebestuur. In zijn toespraak zei hij me dat de parochianen na enige jaren wel zouden vaststellen of ze vonden dat ik het goed deed of niet. Ik heb hem toen onderbroken, en gezegd: “Op uw goedkeuring zit ik niet te wachten. Ik hoop dat Christus me waardeert.”

De wens om te doen wat Christus van mij vraagt, is nog steeds de dragende grond van mijn priesterschap. En Hij vraagt me om in navolging van Hem de mensen te weiden, dat wil zeggen: te brengen naar Hem, naar het Levende Water. Daarom kan mij als priester geen grotere vreugde overkomen, dan dat ik mensen help te groeien in de kennis van Jezus Christus en in de liefde voor Hem.

Christus Koning

Toen ik diaken gewijd werd, heb ik een tekst uit de brief van Paulus aan de christenen in Filippi op de uitnodiging laten zetten: “Mijn Heer Christus Jezus kennen gaat alles te boven.” En dat wens ik voor iedereen: dat ze Christus boven alles kennen en liefhebben. En dat ze zich vanuit die liefde inzetten voor opbouw van de parochie, van zijn Kerk.

Hebben twintig jaar priesterschap me in die zin veel vreugde gebracht? Och, dat is een zaak tussen Hem die mij riep en mijzelf. Voor u als parochiaan wil ik eindigen met een stukje uit de preek van 19 november, een week voor Christus Koning:

“De toekomst van de parochie hangt niet alleen van het bisdom af, en al helemaal niet van mij als pastoor. Over enige jaren ben ik hier trouwens geen pastoor meer, want ik ben inmiddels al zestig. Krijgt Gorinchem dan nog een eigen priester? Zeker is dat allerminst. Is er dan nog een levendige geloofsgemeenschap? Dat hangt af van ons allemaal. God heeft aan ieder van ons talenten gegeven. In de gelijkenis van vandaag vraagt de heer die de talenten geeft, dat zijn dienaren ze ook gebruiken voor hun heer. Welke talenten gebruiken wij voor God? Laat ieder van ons zich die vraag stellen: wat draag ik bij aan de Kerk van Christus? Wat draag ik bij aan de verspreiding van het Evangelie? De tijd dat de pastoor en zijn kapelaans, bijgestaan door een stel broeders of zusters, alles in de parochie konden organiseren en regelen is al lang voorbij. De Kerk vraagt nu van alle gelovigen dat zij hun verantwoordelijkheid nemen en zich inzetten voor het geloof. En dat is hard nodig.”

Met hartelijke groeten,
Pastoor De Jong


Over de PCI

Heilige Martinus

Steeds meer mensen in onze samenleving moeten hard hun best doen om de eindjes aan elkaar te knopen. Als er dan eens iets tegen zit, kunnen financiële problemen zich snel opstapelen. Soms biedt de overheid hiervoor een vangnet. Maar steeds meer mensen komen hiervoor niet in aanmerking, weten de weg niet of schamen zich voor hun persoonlijke situatie en zoeken daarom geen hulp. Dit is niet nodig!
Herkent u dit? Kent u iemand in uw omgeving die dit overkomt? Neem contact op met de PCI.

De Parochiële Caritasinstelling Gorinchem (PCI) is een onafhankelijke kerkelijke instelling die financiële of materiële ondersteuning verleent aan personen of gezinnen in onze omgeving. Deze hulp bieden wij aan mensen die in nood zijn of vanwege andere redenen hulp kunnen gebruiken en hiervoor niet terecht kunnen bij andere instanties.
De PCI bestaat uit een aantal mensen uit onze eigen parochie die worden benoemd door het bisdom. Wij helpen mensen, eenmalig of tijdelijk, met als doel een moeilijke periode af te kunnen sluiten, een nieuwe start te kunnen maken of een steuntje in de rug te geven. Ook kan de ondersteuning bestaan uit het helpen met het invullen van formulieren of een verwijzing naar de juiste instanties. De PCI kan dit werk doen dankzij schenkingen en giften van parochianen of overleden parochianen, waarvoor wij heel dankbaar zijn.

Wilt u in contact komen met de PCI? Stuur dan een email naar pcigorinchem.secretariaat@hotmail.com of meld dit bij onze pastoor. Een van de bestuursleden van de PCI neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op om samen met u te kijken of en hoe we u kunnen helpen. Uw vraag en situatie wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.
Spreekt het werk van de PCI u aan? Wilt u ons graag helpen? U bent welkom! Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Wilt u het werk van de PCI voor mensen die dat echt nodig hebben financieel ondersteunen? Dat kan uiteraard ook. U kunt uw gift overmaken op rekening 472265423 t.n.v. Parochiële Caritas Instelling te Gorinchem.


KBO – Gorinchem

De bond voor 55plussers

De KBO – Gorinchem bestaat ruim 30 jaar en telt zo’n 200 leden. Bij de oprichting van de KBO – Gorinchem paste op onze organisatie het etiket ‘katholiek’. Maar tijden veranderen en tegenwoordig staat de KBO – Gorinchem open voor alle gezindten. We zijn er immers voor elkaar.

De KBO behartigt enerzijds de belangen van haar leden, maar zorgt ook voor onderling contact, gezelligheid en samenzijn van onze leden. De contributie bedraagt per jaar 28 euro voor 1 persoon en 50 euro voor echtparen en samenwonenden.

De KBO – Gorinchem organiseert door het jaar heen diverse activiteiten voor haar leden. In 2024 staan de volgende activiteiten op het programma: bezoek aan het Gorcums Museum, aan de tentoonstelling ‘Miniaturen’. Na afloop is er altijd koffiedrinken. In 2024 komt er een lezing met als titel ‘Wijs met medicijnen. In april houden we onze Algemene Leden Vergadering met na afloop enkele bingorondjes. We denken ook aan de inwendige mens: in diezelfde maand april gaan we ofwel pannenkoeken eten of er wordt een High Tea georganiseerd. Als de volgende tentoonstelling in het Gorcums Museum klaar is, gaan we daar ook een bezoek aan brengen. Er is ook nog het museum Hamel, waar interessante tentoonstellingen worden gemaakt en ook dat museum wordt door de KBO – Gorinchem bezocht. In de maand juli willen we ook sportief zijn en richt onze blik zich op het ‘jeu de boules’ spel. In de maanden september of oktober staat er bezoek aan het Museum ‘Oude Ambachten en Speelgoed’ gepland. Daar gaan we met de bus naar toe. In oktober staat er weer een gezellige bingo middag gepland. En als klapstuk van het jaar 2024 houden we in december ons kerstdiner. Bij sommige evenementen – zoals pannenkoeken eten, High Tea, een reisje en het kerstdiner – vragen we aan onze leden bij deelname een bijdrage in de kosten van dat evenement.
U krijgt 10 keer per jaar het maandblad ‘Nestor’ en 10 keer de KBO – Gorinchem Nieuwsbrief. De KBO – Gorinchem heeft ook een zeer actuele website waarop allerlei interessante onderwerpen en informatie staat.

Als u eens een kijkje wilt nemen bij de soos op woensdagmiddag of bij het kaarten op donderdagmiddag, dan bent u vanaf 14:00 uur van harte welkom. En voor leden die moeite hebben met het invullen van hun jaarlijkse belastingformulier is er de service om u te helpen bij het invullen.
Kortom: de KBO – Gorinchem is een levendige organisatie. Schroom niet om lid te worden. U kunt zich opgeven bij info.kbogorinchem@gmail.com
Harry Vendel, voorzitter KBO - Gorinchem


Labyrint

Cathédrale Notre-Dame d’Amiens

Wie gezegend is met een goed gevoel voor richting mag zich gelukkig prijzen. Zo’n oriëntatievermogen naar waarde schatten kan misschien alleen iemand die het zonder dat moet stellen. Want de weg niet weten is pure ellende. Menigeen zal de ervaring kennen dat mensen je bij navraag verschillende kanten uitsturen. Natuurlijk bestaan er tegenwoordig ingenieuze navigatiesystemen, een geweldige uitvinding, maar toch kun je zelfs op de meest geavanceerde navigator niet blind varen. Je zult altijd alert moeten blijven. Wellicht heeft het labyrint daarom zo’n aantrekkingskracht op mij. Een labyrint kent maar één weg richting eindpunt, dat is de enige zekerheid, terwijl een doolhof, het woord zegt het al, vele doodlopende wegen en paden kent. Het labyrint komt al in de oudste culturen voor. Beroemd is het labyrint te Knossos op het eiland Kreta, dat door Daedalus gebouwd werd voor de Minotaurus, de monsterlijke zoon van koning Minos. Theseus wist het monster met veel moed en doorzettings­vermogen te verslaan dankzij de draad van Ariadne.

Labyrinth

In de vloeren van middeleeuwse kerken zie je vaker als beeld voor de dwaalwegen in het leven een labyrint verwerkt, een enkele keer zelfs is het op een muur of op pilaren te zien. Voor het eerst zag ik zo’n labyrint in de kathedraal van Amiens en later ook in die van Chartres. Het labyrint was niet zozeer bedoeld ter verfraaiing van de kerk, maar had wel degelijk een functie voor degenen die hun innerlijk kompas voor richting waren kwijtgeraakt, de zondaars. Kerken met een labyrint trokken pelgrims aan die zich om wat voor reden ook, een pelgrimstocht naar Rome of Jeruzalem niet konden veroorloven. Lopend of op de knieën gingen zij de weg door het labyrint via de zwarte lijn. In het centrum van het labyrint aangekomen, is de pelgrim zich bewust van het werkelijke doel in het leven, de weg richting God. Gelouterd mag de pelgrim zijn weg vervolgen richting altaar in het besef dat God zijn enige zekerheid is.
Yvonne van den Akker-Savelsbergh


Personalia

Op het hoogfeest van Christus Koning heeft Otto Heeres het sacrament van het Vormsel ontvangen, waardoor hij in de Rooms-katholieke Kerk is opgenomen. In dezelfde Mis heeft Otto voor het eerst de Communie mogen ontvangen. Van harte verwelkomen we hem in onze gemeenschap.
Onlangs is mevrouw Woutertje Hagemeijer-van Renswoude overleden. We zullen bidden voor haar ziel om de vrede van Christus en het eeuwig leven bij God.


Actie Kerkbalans 2024

Actie KerkbalansEen dezer dagen vindt u weer de brief van de Actie Kerkbalans in de bus. Het motto dit jaar is “Geef vandaag voor de kerk van morgen.”

Dat is een toepasselijke zin. Zonder onze financiële bijdrage kunnen wij gezamenlijk als parochie namelijk de kerk niet open en functioneel houden zoals we gewend zijn. Mensen denken vaak dat een kerk rijk is maar dit is niet helemaal waar. De kerk is wellicht rijk van bezittingen (kerkgebouwen e.d.) maar heeft vaak een tekort op de lopende rekening. Ook in onze parochie zijn de kosten al enkele jaren hoger dan de inkomsten. Voor dit jaar verwachten wij een tekort van 41.000 Euro. Om dit tekort op te vangen, dan wel te verkleinen vragen wij u – indien dit mogelijk is – uw bijdrage voor 2024 te verhogen.

Wij proberen op allerlei terreinen de uitgaven te drukken. Eén van deze pogingen voelt u waarschijnlijk als u op zondag in de kerk zit: het is kouder dan u in het verleden gewend was. Gelukkig heeft dat een teruggaaf van 3200 Euro opgeleverd op een totaal van 12.000 euro aan energiekosten. De zondagse lezingen en gezangen staan nu op een A4’tje. Kopiëren is wel extra werk maar wij kunnen de koop van boekjes daarmee uitsparen. Ook het opknapwerk binnen de kerk proberen wij zelf te doen. Een groepje vrijwilligers is bijv. de afgelopen jaren flink bezig geweest met het binnenschilderwerk. Een aantal klussen moeten wij helaas uitbesteden zoals het buitenschilderwerk (afgelopen jaar een kostenpost van 27.000 euro), onderhoud aan gebouwen en inventaris (vervangen van de motor van ons orgel, straks een reparatie aan de klokkentoren) en groenonderhoud. Op dat laatste punt zouden wij nog wel kunnen besparen. Met een groepje groenliefhebbers die eens in de zoveel tijd hun handjes zouden willen laten wapperen, zou dat een besparing van 5.000 euro per jaar opleveren. Gaat u meehelpen?

Zoals in zo veel kerken zijn minder mensen betrokken bij de kerk, de financiële draagkracht is door hogere prijzen misschien ook voor u als parochiaan minder, parochianen worden ouder en soms sta je er gewoon niet bij stil dat onze kerk afhankelijk is van ons aller financiële bijdrage en inzet.

Wist u dat het een fiscaal voordeel oplevert als u 5 jaar lang een vast bedrag per jaar doneert? Dit noem je een periodieke schenkingsovereenkomst. U krijgt dan belastingvoordeel over het totale schenkbedrag. Indien u dit overweegt kunt u contact opnemen met onze penningmeester, dhr. Wirken. Ook op de website van het ANBI portaal en de belastingdienst vindt u informatie over deze vorm van doneren.

Wij doen ons best om zuinig te zijn en verantwoord met de financiële middelen om te gaan. Wij zijn ervan overtuigd dat wij met ook uw financiële bijdrage en met uw inzet als kerk ook morgen nog bestaan.

Alvast onze dank.
Het parochiebestuur


Kerstmarkt 2023

Het was een gezellige boel. Er was voor zeer schappelijke prijzen veel te koop: Van kerstdecoratie tot kinderboeken, gezelschapsspelletjes, handwerkspullen, lichtkettingen en ga zo maar door.
De markt heeft bijna 400 euro opgeleverd. We gaan van dit geld een nieuwe koelkast voor in de parochiezaal kopen.


Liturgische Agenda

Heilige Mis

Dag Tijd Bijzonderheden
Zondag 10u00 Koffie na de mis: Elke 2e en 4e zondag van de maand.
Maandag 15u00
Woensdag 10u00
Vrijdag 10u00 Aanbidding: elke 1e vrijdag van de maand.

Bijzonderheden

Bijzonderheden Datum Tijd
Aswoensdag Woensdag 14 februari 19u00
Palmzondag Zondag 24 maart 10u00
Witte donderdag Donderdag 28 maart 19u00
Kruisweg Vrijdag 29 maart 15u00
Kruisverering Vrijdag 29 maart 19u00
Paaswake Zaterdag 30 maart 22u00
Pasen Zondag 31 maart 10u00
Tweede paasdag Maandag 1 april 10u00

Eventuele wijzigingen en uitval van een mis wordt aangegeven op de website van de parochie.